Cyber-EXE Polska 2013

INFORMACJA PRASOWA

Lepsza współpraca pomiędzy bankami pozwoli skuteczniej walczyć z cyberprzestępcami
Same procedury nie wystarczą, aby zapewnić organizacji dostateczne bezpieczeństwo IT

Warszawa, 22 stycznia 2014 r. – Jednym z najczęstszych celów ataku hakerów na całym świecie są banki oraz instytucje finansowe. Często jednak, także w Polsce, nie są one dostatecznie przygotowane na odparcie cyberataków. Dlatego, jak wynika z ćwiczenia „Cyber-EXE Polska 2013”, instytucje finansowe nie powinny polegać wyłącznie na opracowanych procedurach. Ważnym jest natomiast, aby jak najczęściej ćwiczyć praktyczną obronę przed możliwymi cyberatakami. Niezbędna jest także ściślejsza współpraca pomiędzy bankami poprzez wymianę informacji o potencjalnych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi. WIĘCEJ

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA PODCASTÓW

słuchawka

 

RAPORT

RaportCEP2013-www

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM! 

 

W dniu 22 stycznia 2014 r. na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla banków i obserwatorów odbędzie się prezentacja raportu z ćwiczeń „Cyber-EXE Polska 2013″ oraz panel dyskusyjny.

ORGANIZATOR

Organizatorem i koordynatorem drugich ćwiczeń z zakresu ochrony przed cyberatakiem infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa – „Cyber-EXE Polska 2013″ jest: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

PARTNERZY

Patronatem i wsparciem merytorycznym ćwiczenia objęli : RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) i lider rankingu firm konsultingowych – Deloitte Advisory Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY

Patronatem Honorowym ćwiczenia „Cyber-EXE Polska 2013″ objęli: Ministerstwo Finansów,    Komisja Nadzoru Finansowego,    Narodowy Bank Polski,    Związek Banków Polskich

DLA KOGO

Ćwiczenia „Cyber-EXE Polska 2013″ skierowane będą do firm z sektora finansowego.
Ćwiczenie jest przeznaczone dla następujących grup uczestników:

• Banki komercyjne
• Podmioty odpowiedzialne za rozliczenia międzybankowe
• Bank centralny
• Operatorzy telekomunikacyjni
• Policja

CELE

Zbadać zdolność i przygotowanie organizacji do identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz współpracy w ramach sektora bankowego w odniesieniu do zaleceń Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego ze stycznia 2013 r., dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Cele szczegółowe
1. Sprawdzić zdolność reakcji organizacji na atak teleinformatyczny:

• sprawdzenie istniejących planów i procedur zarządzania, identyfikacja potrzeb ich uzupełnienia, aktualizacji lub stworzenia nowych,
• sprawdzenie współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji.

2. Zidentyfikowanie zależności i współzależności pomiędzy organizacjami i regulatorami rynku finansowego a innymi podmiotami.
3. Sprawdzić komunikację między bankami oraz regulatorami i innymi podmiotami rynku finansowego:

• sprawdzić czy występuje wymiana informacji o zagrożeniach
• sprawdzić jakość i przydatność wymienianych informacji.

KORZYŚCI

• Dzięki ćwiczeniu możliwe będzie ocenienie, stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących kanałów komunikacji o zagrożeniach w ramach sektora finansowego oraz organizacji go wspierających.
• Uczestnictwo w ćwiczeniu pozwoli na transfer dobrych praktyk oraz wiedzy między uczestnikami, a przez to wspólne budowanie bezpieczniejszych usług w sektorze finansowym.
• Ćwiczenie umożliwia przećwiczenie w bezpiecznym, monitorowanym środowisku gotowości instytucji uczestniczących do odpowiedzi na złożone zagrożenia pochodzące z sieci Internet.